Menu Close

SOMMER

SUMMER

POST AT FACEBOOK

TITTEL: NATUREN FRA TO PERSPEKTIVER

POST AT INSTAGRAM #JOINDRAWON

TITLE: NATURE FROM TWO PERSPECTIVES

1 uge

Med inklusion af daglig refleksion har du i alt 7 dage til at skabe dit værk. Du kan starte dit kunstneriske arbejde, når det passer dig bedst og selv tælle dig frem til slutdatoen 7 dage derefter. Herefter poster du dit værk på det sociale medie Instagram under hashtag #joindrawon

Opgavens materialevalg:
Du bestemmer selv, hvilke materialer du vil arbejde med. Vi anbefaler, at du arbejder i 2D-format. Vi lægger op til, at det primært er håndens arbejde, der bliver postet – og ikke digitalværker.

Opgavens art:
Du inviteres ind i et kunstnerisk univers, hvor du skal skabe et fantastisk kunstværk. Du inspireres til at tilføre en form for ”storytelling” i dit værk. Når dit kunstværk har et stærkt visuelt udtryk – samtidig med en fortællende historie – da står dit billedværk som et samlet hele. Når du er færdig, er dit værk klar til at blive modtaget af nye øjne og åbne op for spændende fortolkninger.

Opgavens præmis:
Du får til opgave at skabe et billede, der har en indbygget historie. Billedet skal samtidig være åbent for beskuerens egen fortælling.

Opgavens inspiration:
Du skal tegne/male et univers fra naturen eller et naturfænomen, som fascinerer dig, eller som du kender fx fra en rejse, du har foretaget. Billedet skal udtrykke uberørt natur og skal samtidig vidne om en tilstedeværelse af en menneskelig følelse. Billedet består af to rum, det ydre og det indre. Et af rummene er din ”storytelling”; i det andet rum inviteres nye beskuere til at videreføre historien. Rummene kan udføres konkret eller metaforisk.

Sommer opgaven 2019 slutter den 31. juli. Skulle du blive inspireret til en serie af værker af hver 7 dages varighed, er du velkommen til at fortsætte og poste din kunst med #joindrawon

Det er gratis at deltage i sommer-tegne-udfordringen. Du kan uploade med hashtag: #joindrawon

1 week

With the inclusion of daily reflection, you have a total of 7 days to create your work. You can start your art work when it suits you best and count yourself up to the end date 7 days thereafter. Then you post your work on the social media Instagram under hashtag #joindrawon

Material selection of the task:
You decide for yourself which materials you want to work with. We recommend that you work in 2D format. We suggest that it is primarily the work of the hand that is posted – and not the digital works.

The nature of the task:
You are invited into an artistic universe where you have to create a fantastic work of art. You are inspired to add a kind of “storytelling” to your work. When your work of art has a strong visual expression – together withs a narrative story – then your work of art stands as a unified whole. When you’re done, your work is ready to be received by new eyes and open for exciting interpretations.

The premise of the task:
You are given the task of creating a picture that has a built-in story. The picture must at the same time be open to the viewer’s own story.

The inspiration of the task:
You must draw/paint a universe from nature or a natural phenomenon that fascinates you, or you’re familiar with for example from a journey you have made. The image must express untouched nature and must at the same time testify to the presence of a human feeling. The image consists of two rooms, the exterior and the interior. One of the rooms is your “storytelling”, in the second room new viewers are invited to continue the story. The rooms can be concrete or metaphorical.

Summer assignment 2019 ends on July 31st. Should you be inspired to a series of works, each of 7 days duration, you are welcome to continue and post your art with #joindrawon

It is free to participate in the summer draw challenge. You can upload with hashtag: #joindrawon